Regulamin sklepu internetowego www.rawasport.pl

 
 
SPIS TREŚCI: 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 
6. REKLAMACJA PRODUKTU
 
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
    ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Sklep Internetowy www.RAWASPORT.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec
się praw konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich
miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów
przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne
wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. 
 
W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.RAWASPORT.pl prowadzony jest
przez RYSZARDA GÓRA prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
PW RAWA-SPORT RYSZARD GÓRA  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
ul.KATOWICKA 2 96-200 RAWA MAZOWIECKA adres poczty elektronicznej: sklep@rawasport.pl,
numer telefonu: 601221492 przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia
umów mniej korzystne dla pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
 
1.4. Definicje:
 
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
         wolnych od pracy.
 
1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający
utworzenie Konta. 
 
1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w
Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
 
1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 
1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
        (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,
w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez
niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 
1.4.7.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona
przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych
treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach
i promocjach w Sklepie Internetowym.
 
1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 
1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 
1.4.10.SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym 
www.RAWASPORT.pl prowadzony jest przez RYSZARDA GÓRA prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą PW RAWA-SPORT RYSZARD GÓRA
 
1.4.11.SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.RAWASPORT.pl prowadzony jest przez RYSZARDA GÓRA prowadzącą
działalność gospodarczą pod firmą PW RAWA-SPORT RYSZARD GÓRA wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.KATOWICKA 2 96-200 RAWA MAZOWIECKA  
adres poczty elektronicznej: sklep@rawasport.pl, numer telefonu: 601221492, NIP 8351001377,
REGON 750058094,
 
1.4.12.UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
1.4.13.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 
1.4.14.USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
- korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej. 
 
1.4.15.USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 
1.4.16.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków
przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto”
oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający
przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji
niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy:
imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także  
podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 
2.1.1.1.Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta
(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@rawasport.pl, numer telefonu: 601221492
 
2.1.2.Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem  
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.  
Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków –
(1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po
wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu
istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się  
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących  
Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy,  
miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych
dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy
Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne
jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 
 
2.1.2.1.Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter 
 
jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą 
 
wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 
 
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się
również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta
– z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  sklep@rawasport.pl, numer telefonu: 601221492
 
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w
     wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej,Google Chrome w wersji  12.0.0 i wyższej;
(4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 
 
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich
i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania
treści o charakterze  bezprawnym.
 
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może
składać na przykład: 
 
2.4.2. pisemnie na adres: ul.KATOWICKA 2 96-200 RAWA MAZOWIECKA  
 
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rawasport.pl; 
 
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
(2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.
 
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
         w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie
z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 
 
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i
zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia,
a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o
innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia,
Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza  
Zamówień
 
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu. 
 
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i
jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta,która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem,
a Sprzedawcą.
 
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez
(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym
Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
 
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 
4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 
4.2. Termin płatności:
 
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności
przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz
w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania
się Umową Sprzedaży. 
 
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 
5.4.1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
 
5.4.2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 
5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul.KATOWICKA 2 96-200 RAWA MAZOWIECKA 
 
 – w Dni Robocze, w godzinach od 09:00 do 16:00.
 
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów
o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak
nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta
liczy się w następujący sposób:
 
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.
 
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta
odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2
Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano
krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem
gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni
Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu
do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne
lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym –
od dnia zawarcia 
 
Umowy Sprzedaży.
 
6. REKLAMACJA PRODUKTU
 
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 
6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt
ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje
dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są
określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
 
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 
6.3.1. pisemnie na adres: ul. Przykładna 3c/5, 82-200 Shoperowo;
 
6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sklepshoper.pl;
 
6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu
doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację
– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 
6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym
terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 
6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do
wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu
do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt
Sprzedawcy na adres  ul.KATOWICKA 2 96-200 RAWA MAZOWIECKA  Jeżeli jednak ze względu
na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez
Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie,
po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 
6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg
terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt.
7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego
Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
 
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
 
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 
7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 
7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 
7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
(Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 
7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu
procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest
w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
Handlowej.
 
7.2.3.Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod
przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707
oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
 
8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
 
8.1.1. pisemnie na adres: ul. Katowicka 2, 96-200 Rawa Mazowiecka;
 
8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
        sklep@rawasport.pl;
 
8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2
do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego
w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak
nie jest to obowiązkowe.
 
8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 
8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –
od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;
 
8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż
najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że
konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania
Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w 
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Katowicka 2, 96-200 Rawa Mazowiecka;
 
8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.
 
8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany
jest ponieść konsument:
 
8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie
konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument,
który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie
ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia
tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 
8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
      odniesieniu do umów:
 
8.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,
którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni
i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,  
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,  
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu  
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy.
 
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 
9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów
i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie
rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 
9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części
i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 
9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.
 
9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 
9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 
9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie
będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w
ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości
zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do
kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w
momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 
9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.
 
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 
10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 
10.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem
Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji
Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także [...] 
 
10.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 
 
10.3.1.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 
10.3.2.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,
wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 
 
10.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: 
 
10.4.1.pisemnie na adres: ul. Katowicka 2, 96-200 Rawa Mazowiecka;
 
 
10.4.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rawasport.pl
 
10.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy
o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem
danej umowy.
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 
11.2. Zmiana Regulaminu:
 
11.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 
 
11.2.2.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384
[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach
i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek  
nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
odstąpienia od umowy.
 
11.2.3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden
sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem
wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały
wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane
Umowy Sprzedaży.
 
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz.1204
ze zm)dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r.
poz. 827 ze zm.);oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa